zwiększ czcionkę zmień kontrast

Orzeł Biały - Godło Polski logotyp BIP

Projekt edukacyjny pt. Przedszkole jako ośrodek zrównoważonego rozwoju

W roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole realizuje projekt edukacyjny pt: „Przedszkole jako ośrodek zrównoważonego rozwoju”.

 

Czym jest zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój  jest to sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.

W zrównoważonym rozwoju środowisko naturalne jest jego podstawą, gospodarka narzędziem, a dobrobyt społeczeństwa celem.

 

Skąd wywodzi się pojęcie ,, zrównoważonego rozwoju”?

Pojęcie zrównoważonego rozwoju pochodzi z leśnictwa, gdzie pierwotnie oznaczało taki sposób gospodarowania lasem, aby nie został on nigdy zlikwidowany, czyli wycinanie tylko tylu drzew, ile pozwoli na jego odbudowę w przyszłości.

Jak należy wprowadzić zrównoważony rozwój w nasze życie?

Zrównoważony rozwój wprowadza się poprzez:

  1. Ograniczanie zużywania zasobów odnawialnych do granic określonych możliwościami odtwarzania tych zasobów;

  2. Ograniczanie zużywania zasobów nieodnawialnych w skali umożliwiającej ich stopniowe zastępowanie przez odpowiednie substytuty;

  3. Stopniowe eliminowanie z procesów gospodarczych substancji niebezpiecznych i toksycznych;

  4. Utrzymywanie emisji zanieczyszczeń w granicach wyznaczonych przez pojemność asymilacyjną środowiska;

  5. Odtwarzanie i stała ochrona różnorodności biologicznej na poziomach: krajobrazowymekosystemowymgatunkowym i genowym;

  6. Uspołecznienie procesów podejmowania decyzji dotyczących lokalnego środowiska przyrodniczego;

  7. Dążenie do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i dobrobytu obywatelom, rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjających ich zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.

 

Jakie są najważniejsze aspekty zrównoważonego rozwoju?

Wyróżnia się 4 główne aspekty:

- przyrodniczy- dotyczy m.in. badania i obserwowania przyrody, poznawania jej bogactwa i praw oraz racjonalnego korzystania z jej dóbr,

- społeczny- dotyczy m.in. – praw i obowiązków, nauki prowadzenia dyskusji, współpracy oraz podejmowania inicjatyw środowiskowych i ekologicznych, stworzenia kodeksu zachowań przyjaznych przyrodzie, obejmującego dzieci, personel oraz rodziców,

- ekonomiczny- dotyczy m.in. segregacji odpadów, oszczędności papieru, wody i materiałów, korzystanie z urządzeń energooszczędnych,

- kulturowy- dotyczy m.in. kształtowania poczucia tożsamości regionalnej i kulturowej, uwzględnianie tradycji rodzinnych, narodowych.

 

Celem podejmowanych działań jest:

Aktywizowanie na rzecz Naszego miejsca na Ziemi oraz odpowiedzialność za to miejsce!

 

 

Zapraszamy do zapoznania się naszym Kodeksem Ekologicznym.