zwiększ czcionkę zmień kontrast

Orzeł Biały - Godło Polski logotyp BIP

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www: przedszkole-halabala.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola p. Sławomirą Polcyn,, email: dyrektor@przedszkole-halabala.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 507 046 377. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia lub filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia o tym wnoszącego żądanie, informując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna

Przedszkole im. Krasnala Hałabały umieści się przy ulicy Kpt.W.Wegnera10, 64-320 Buk

Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku posiada:

Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajduje się 20 miejsc parkingowych i 2 miejsca oznakowane kolorem niebieskim z których korzystają oprócz rodziców, interesantów, pracowników także osoby zamieszkujące pobliskie mieszkania w blokach oraz parking wewnętrzny od strony kuchni dla pracowników na którym nie ma oznaczeń kolorem niebieskim.

Dostępność wejścia: do budynku prowadza jedno wejście główne przeznaczone dla dzieci, rodziców, interesantów, pracowników . Przy wejściu przy drzwiach głównych umieszczony jest domofon do kontaktu z pracownikami oraz karta informacyjna z numerem telefonu do przedszkola.  Dla osób niepełnosprawnych na wózkach wjazd odbywa się podjazdem usytuowanym z prawej strony wejścia głównego do budynku.

Dostępność komunikacyjna budynku: budynek jednopoziomowy dobudowanym półpiętrem. W nowo wybudowanej części budynku korytarz przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich oraz łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczona osoba będzie w gotowości do pomocy osobom niepełnosprawnym w dostaniu się do budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dostosowania: za zgodą dyrektora do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem.