zwiększ czcionkę zmień kontrast

Orzeł Biały - Godło Polski logotyp BIP

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 
       Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),

Administrator danych osobowych  pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w przedszkolu, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
 
1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole im. KrasnalaHałabały w Buku,
ul. kpt. W. Wegnera 10 64-320 Buk,
e-mail:dyrektor@przedszkole-halabala.pl ,
tel:    61 8140 871
FAX:     61 8140 871
 
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski.

_____________________
adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. …
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pobierz w formacie PDF

 

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
    
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sławomira Polcyn- dyrektor.
REGON 631577722
2.    Inspektorem Ochrony Danych, Sebastian Łabowski  z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3.    Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
4.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów powierzenia.
5.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub do momentu wycofania wyrażonej przez Państwa zgody.
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
7.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8.    W razie wątpliwości co do zgodności przetwarzania z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Pobierz w formacie PDF