zwiększ czcionkę zmień kontrast

Orzeł Biały - Godło Polski logotyp BIP

Innowacje i programy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.  Dzięki przyznaniu wsparcia finansowego w kwocie 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), udało się zakupić 154 nowości wydawnicze, które wzbogaciły przedszkolną biblioteczkę. 

 

"6 klocków mam-uczę się , bawię, rozwijam" innowacja pedagogiczna opracowana przez J. Paluszkiewicz i I.Miga

Niniejsza innowacja ma na celu wspieranie wszystkich obszarów rozwoju dziecka (społeczny, emocjonalny, fizyczny, poznawczy) z wykorzystaniem 6 klocków LEGO® Education.Celem nadrzędnym wprowadzenia innowacji jest kształtowanie i doskonalenie kompetencji kluczowych oraz rozwijanie percepcji. 

Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać. Dziecko przestaje być odtwórcą, a staje się twórcą wiedzy, wynalazcą, konstruktorem. Uczy się tak, jak się bawi – szukając odpowiedzi na wiele pytań na własną rękę i samemu budując narzędzia potrzebne do własnych odkryć.  

 W odkryciach tych pomocna jest metoda 6 klocków, która opiera się na koncepcji wykorzystania w codziennej pracy z dzieckiem krótkich ćwiczeń, mających uatrakcyjnić dzieciom proces zdobywania wiedzy oraz rozwijania umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu.  

WĘDRÓWKI PO EUROPIE program autorski A. Nowaczyk-Żybura, I.Miga

 

Inspiracją do napisania niniejszego programu było zainteresowanie dzieci krajami Europy.  Program pt.: Wędrówki po Europie został opracowany dla dzieci                        5-6 letnich.  Program będzie realizowany w II semestrze, w roku przedszkolnym      21/22 w grupie Liski i Pszczółki, w każdym miesiącu około 2-3 tygodnie będzie omawiamy inny europejski kraj. Po zrealizowaniu treści z każdego tematu zostanie przeprowadzona ewaluacja części programu, której celem jest sprawdzenie stopnia zrealizowana założonych celów operacyjnych. Właściwy poziom rozwoju w sferze emocjonalnej, fizycznej, społecznej i poznawczej umożliwia każdemu dziecku zaspakajanie potrzeby poznawania świata, nawiązywania kontaktów oraz motywowania do podejmowania wysiłku intelektualnego.                                                    
Zakłada się, że stosowane podczas realizacji niniejszego programu metody i formy pracy oraz kreatywność przedszkolaków i nauczyciela tak rozbudzą ciekawość  poznawczą, że konieczne będzie rozbudowanie programu o kolejne kraje europejskie i kontynuowanie go w następnych latach. 
Inspiracją do napisania niniejszego programu było zainteresowanie dzieci krajami Europy.  Program pt.: Wędrówki po Europie został opracowany dla dzieci  5-6 letnich.  Program będzie realizowany w II semestrze, w roku przedszkolnym 21/22 w grupie Liski i Pszczółki, w każdym miesiącu około 2-3 tygodnie będzie omawiamy inny europejski kraj. Po zrealizowaniu treści z każdego tematu zostanie przeprowadzona ewaluacja części programu, której celem jest sprawdzenie stopnia zrealizowana założonych celów operacyjnych. Właściwy poziom rozwoju w sferze emocjonalnej, fizycznej, społecznej i poznawczej umożliwia każdemu dziecku zaspakajanie potrzeby poznawania świata, nawiązywania kontaktów oraz motywowania do podejmowania wysiłku intelektualnego.                                                    
Zakłada się, że stosowane podczas realizacji niniejszego programu metody i formy pracy oraz kreatywność przedszkolaków i nauczyciela tak rozbudzą ciekawość  poznawczą, że konieczne będzie rozbudowanie programu o kolejne kraje europejskie i kontynuowanie go w następnych latach przez inne grupy.
klik --> PROGRAM WĘDRÓWKI PO EUROPIE

UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ- A.ŚWIĆ, EDUSENS

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

Chcemy pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.

 

„Walizki Wyobraźni”

Nasze Przedszkole realizuje projekt edukacyjny organizowany przez  Fundację Serdecznik  i współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Walizki Wyobraźni”. 

Celem tego projektu jest promocja czytelnictwa pośród najmłodszych czytelników, a także przeszkolenie nauczycieli przedszkolnych w zakresie kreatywnej pracy z książką.

W ramach projektu w przedszkolu powstał lokalny Klub Czytelniczy „Bajkowe Podróże”. Biorą w nim udział rodzice z dziećmi.

 

Zielona Flaga
II Międzynarodowe wyróżnienie Zielonej Flagi dla Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku

Program ten angażuje młodych ludzi w ochronę środowiska naturalnego. Wszystko zaczyna się w przedszkolu, następnie obejmuje szkołę i ostatecznie sprzyja pozytywnym zmianom w całej społeczności. Dzięki programowi Eko-Szkoły młodzi ludzie doświadczają pozytywnego wpływu swoich działań. Mają możliwość wyrażenia swojego stanowiska w sposobie zarządzania środowiskowego swoich szkół.

Zwieńczeniem tych działań jest certyfikacja i prestiż, który towarzyszy przyznaniu Zielonej Flagi. Program Eko-Szkoły to idealny sposób, by szkoły podjęły działania ku poprawie środowiska naturalnego zarówno w szkole, jak i społeczności lokalnej. Działania te mają jednocześnie pozytywny wpływ na życie młodych ludzi, ich rodzin, personel szkolny i władze lokalne.

Międzynarodowa strona internetowa programu – www.ecoschools.global

Strona internetowa Fundacji dla Edukacji Ekologicznej – www.fdee.org

Tablit

W bieżącym roku szkolnym w naszej placówce rozpoczęliśmy pracę z programem "Tablit". Tablit to innowacyjny program wychowania przedszkolnego finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego zakłada stworzenie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu wychowania przedszkolnego opartego na dobrze znanej i powszechnie stosowanej metodzie projektów (choć stosowanej głównie na wyższych szczeblach edukacji) oraz implementującego innowacyjną w skali krajowej i europejskiej technikę modelowania dialogów w klasie Questioning the Author (QtA) oraz integrującego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z nauką słów i fraz w języku angielskim.

Koncepcja projektu opracowana została na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez zespół powołany przez prof. dr hab. Katarzynę Dziubalską-Kołaczyk. Zespół składa się z następujących osób: Dawid Pietrala (kierownik zespołu), Anna Basińska (adiunkt na UAM, specjalista pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, mentor metody QtA w Polsce), Teresa Pietrala (nauczyciel, specjalista pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, mentor metody QtA w Polsce) i Urszula Zielińska (wykładowca UAM, specjalista pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu nauczania języka angielskiego). Ogólnym celem projektu, oprócz opracowania samego programu Tablit, jest umożliwienie dzieciom w wieku przedszkolnym z Poznania i powiatu poznańskiego poznawania świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie.

Do głównych celów programu wychowania przedszkolnego Tablit należy:

 • umożliwienie dzieciom poznawania świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie;
 • zaciekawienie światem przyrody i nauki;
 • stworzenie dzieciom autentycznego, bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego, w którym będą mogły na miarę swoich możliwości i potrzeb urzeczywistniać swój potencjał i rozwijać uzdolnienia;
 • przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w przyszłości z wymogami różnorodnych zadań i sytuacji, do stawiania celów i określania strategii ich osiągania, a także przezwyciężania trudności pojawiających się w toku zadania;
 • budowanie pozytywnych doświadczeń ważnych dla rozwoju poczucia kompetencji oraz skuteczności działania.

Tablitowe wieści:

Od przedszkola szkoła woła

Projekt współpracy między Szkołą Podstawową im. Bohaterów Bukowskich w Buku a Przedszkolem im. Krasnala Hałabały w Buku.

Osoby odpowiedzialne:

 • Szkoła Podstawowa- nauczyciele klas 1.
 • Przedszkole- nauczyciele przedszkola.

Cele projektu:

 • stała współpraca nauczycieli szkoły i przedszkola,
 • przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • eliminowanie stresu przyszłych uczniów związanego ze startem szkolnym,
 • rozładowanie obaw i lęków związanych z pójściem do szkoły,
 • zaspokojenie zaciekawienia pięcio- i sześciolatków szkołą,
 • traktowani e szkoły jako naturalnego ciągu przedszkolnego życia Forma i termin realizacji celów projektu:
L.P.  Forma  Cele szczegółowe   Termin realizacji
1
 • spotkanie dzieci przedszkolnych z pierwszoklasistami,
 • rozmowy o pierwszych dniach w szkole absolwentów przedszkola,
 • wspólna zabawa.
 • eliminowanie lęku, niepewności przed nieznanym,
 • przełamanie zahamowani i bierności,
 • traktowanie szkoły jako naturalnego ciągu edukacji.
 coroczny
2
 • zwiedzanie szkoły
 • odwiedziny w klasopracowni pierwszej klasy.
 • tworzenie przyjaznego klimatu w murach szkoły
 • poczucia bezpieczeństwa.
coroczny
3
 • wesołe zabawy w szkole i przedszkolu.
 • prezentowanie zajęć uczniów klasy I jako motywacja do podjęcia obowiązków szkolnych.
coroczny
4
 • organizowanie wspólnych wyjazdów: kino, teatr, las.
 • integracja, nawiązanie przyjaźni.
coroczny
 
 • zwiedzenie gabinetów szkoły i poznanie ich przeznaczenia.
 • rozbudzenie ciekawości szkoły, budowanie wyobrażenia o szkole.
coroczny

Szkoła promująca zdrowie

Nasze przedszkole przystąpiło w tym roku do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Szkoła promująca zdrowie".

Główne cele tego projektu to:

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby w rodzinie
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia, stwarzanie dzieciom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów
 • umożliwianie dzieciom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego, wzmacnianie ich poczucia własnej wartości
 • zapewnianie sprzyjającego zdrowiu fizycznemu środowiska zabawy i nauki
 • włączenie edukacji zdrowotnej dzieci do programu nauczania przedszkola z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania
 • wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia i bezpiecznego środowiska fizycznego
 • włączenie do działań przedszkola służby zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy dzieciom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej

W kręgu zabawy

"W kręgu zabawy" to program, na którym pracuje nasze przedszkole Autorką programu jest Jadwiga Pytlarczyk. Podstawowe założenia tego programu oparte są na czterech filarach edukacji, będących celami ogólnymi kształcenia.

Są to:

 1. Uczyć się, aby wiedzieć (wiedza)
  Wiedza to środek i cel ludzkiego życia. Pozwala na komunikowanie, rozwijanie umiejętności, rozumienie świata. Daje radość rozumienia, poznawania i odkrywania. Istotna jest sprawność procesów poznawczych.
 2. Uczyć się, aby działać (umiejętności)
  W codziennej rzeczywistości istotne są wszechstronne kompetencje, dzięki którym człowiek radzi sobie z różnymi zadaniami i problemami.
 3. Uczyć się , aby być (system wartości i postaw)
  Dzięki edukacji człowiek powinien kształcić samodzielne, krytyczne myślenie, wypracować sądy, podejmować decyzje w różnych okolicznościach życia. Ważne są różnorodne doświadczenia, które mają pomóc w ukształtowaniu systemu postaw, wzbogacić osobowość, przygotować do 'bycia' i pełnienia ról.
 4. Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi (pokojowe współistnienie i współdziałanie całej ludzkości)
  Ważne jest, aby odkryć siebie, zauważyć niepowtarzalność i odrębność każdego człowieka, współdziałać z innymi, nauczyć się rozwiązywać konflikty, planować i realizować z innymi wspólne cele.

Program Kubusiowi przyjaciele natury

Otaczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem. Szacunku do niej powinniśmy uczyć już od najmłodszych lat. Kształtując wrażliwość dziecka na piękno natury, chronimy środowisko i dbamy o przyszłość kolejnych pokoleń. Mając to na uwadze w roku szkolnym 2009/2010 nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu edukacyjnego 'Kubusiowi Przyjaciele Natury'. Działania edukacyjne są dostosowywane do programów nauczania w przedszkolach i z pewnością uatrakcyjnią zajęcia dla dzieci oraz wprowadzą je w piękny i fascynujący świat natury.

Działania prowadzone w ramach programu:

 1. Obchody Pierwszego Dnia Wiosny
 2. Obchody Zielonego Dnia
 3. Obchody Dnia Marchewki
 4. Obchody Dnia Wody
 5. Przedstawienie teatralne związane z ochroną przyrody
 6. Segregacja śmieci w przedszkolu
 7. Wycieczka do parku krajobrazowego, parku narodowego lub do lasu
 8. Konkurs na najzdrowsze, najsmaczniejsze i najbardziej  kolorowe kanapki
 9. Zajęcia plastyczne - Jestem Kubusiowym Przyjacielem Natury
 10. Kącik ekologiczny
 11. Miniogródek warzywny
 12. Konkurs plastyczny na najstraszniejszego potwora śmieciowego
 13. Tworzenie postaci z kasztanów i żołędzi
 14. Realizacja 3 scenariuszy zajęć

Szkoła w Ruchu

Nasza placówka brała udział w akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z okazji Roku w Ruchu.

Akcja „Szkoła w Ruchu” ma na celu propagowanie aktywności sportowej już od najmłodszych lat.

Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest w oparciu o niżej wymienione programy

Strona akcji:

Pogromcy zarazków

Ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli pod patronatem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wpisuje się w program edukacji przedszkolnej dotyczącej podstaw higieny. Celem programu jest edukacja w zakresie higieny i promowanie prawidłowych nawyków higienicznych wśród najmłodszych. http://www.pogromcyzarazkow.pl

Akademia Super Przedszkolaka

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Akademia Super Przedszkolaka" to akcja, której celem jest zwrócenie uwagi dzieci na dwie główne kwestie: zasady zdrowego odżywiania oraz zasady dobrego zachowania się. http://akademia-super-przedszkolaka.pl

Przyjaciele Zippiego

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. http://pozytywnaedukacja.pl

Moje dziecko idzie do szkoły

Tematyka programu obejmuje zagadnienia dotyczące promocji zdrowego stylu życia, w tym: racjonalne żywienie dzieci, zdrowie jamy ustnej, ochrona wzroku dziecka, prawidłowa postawa ciała, prawidłowy rozwój mowy, prawo dziecka do powietrza wolnego od dymu tytoniowego, bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły, w domu, w szkole, zdrowie psychiczne.

Wymienione zagadnienia zawiera broszura, przeznaczona dla rodziców (do pobrania na stronie http://www.psse-poznan.pl/ w zakładce promocja zdrowia, programy edukacyjne). 

Projekt "Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy"

Ruch jest w stanie zastąpić
prawie każdy lek, ale wszystkie
leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.
Wojciech Oczko - wielki polski Medyk z XVI w.

Program polega na działaniach mających na celu wzrost świadomości społecznej na temat wpływu odżywiania i aktywności fizycznej na zachowanie i wzmacnianie zdrowia. W ramach projektu dba się o aktywność fizyczną dzieci, a także prowadzi zajęcia z zakresu zdrowego stylu życia.